panorama_skate_park.jpg

Skate park construction at Panorama Park